Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2015 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2015 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ και Β΄). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (10-25 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. 

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση-Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτάται η σχετική εγκύκλιος που θα περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης κατά περίπτωση είναι:

α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό Πανελλαδικά.

β) οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΓΕΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:

i) ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα, 

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

γ) οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά, στο σχολείο τους.

δ) οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) υποβάλλουν την Αίτηση- Δήλωση, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:

i) ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ε) για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), ισχύουν τα εξής:

- οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.

- οι απόφοιτοι - κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους.

- οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους.

στ) όσοι μαθητές της Γ΄ τάξης των ημερήσιων ΓΕΛ επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, στο ίδιο διάστημα 10- 25 Φεβρουαρίου, υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο φοίτησης σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχονται ότι οριστικά και αμετάκλητα δεν θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2015 και ως εκ τούτου δεν θα αποκτήσουν φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οποιοδήποτε επόμενο έτος μετά την αποφοίτησή τους, αν το επιθυμήσουν, μπορούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εκείνου του έτους.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), εφόσον έχουν ήδη αποκτήσει το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, και δεν επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο, στο ίδιο διάστημα 10-25 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όσοι μαθητές δηλώσουν ενδοσχολικό απολυτήριο) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 25 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους:

1. Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2013 ή το 2014 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Όσοι από τους υποψηφίους για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές, σε Αστυνομικές Σχολές ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε να υποβάλουν στις Σχολές αυτές ανάλογη αίτηση με δικαιολογητικά και να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και συμμετέχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα). Αντίθετα, οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων στα ΤΕΦΑΑ, δεν θα διαγωνιστούν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες, αλλά θα διατηρήσουν τις τελευταίες τους επιδόσεις. Αν το 2013 ή το 2014 δεν είχαν υποβληθεί στις πρακτικές δοκιμασίες, φέτος δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των ΤΕΦΑΑ.

3. Οι Αστυνομικές Σχολές θα δεχτούν υποψηφίους, αλλά οι ΙΔΙΩΤΕΣ επιτυχόντες θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Εγκύκλιος Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εγκύκλιος Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας τριών πανεπιστημιακών τμημάτων του ΕΚΠΑ

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β΄ 82/2015 οι αποφάσεις του υφυπουργού Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλου σχετικά με την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας τριών πανεπιστημιακών τμημάτων του ΕΚΠΑ. Δείτε τις αποφάσεις:

- Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

- Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

- Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)


Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Αλλαγή στα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Στο ΦΕΚ Β΄ 96/2015 δημοσιεύτηκε τροποποίηση της αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013 κοινής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 393/2013).


To panelladikes24 συστήνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να επικοινωνήσουν με τις γραμματείες των σχολών σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων που ακολουθείται σε κάθε ίδρυμα.


Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Όριο ηλικίας για την εισαγωγή στις σχολές Καλών Τεχνών με την κατηγορία των ταλέντων


Με υπουργική απόφαση τροποποιείται η με αριθ. Φ.151/2995/Β6/13-1-2010 Υπουργική Απόφαση «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΦΕΚ 55-Β΄/25.1.2010), ως ακολούθως:


Η περίπτωση β του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων ως κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής». 

Δείτε την υπουργική απόφαση εδώ.


Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015

Μετά από πολλές ερωτήσεις που έχουν φτάσει στο panelladikes24 σχετικά με τις ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει δημοσιευτεί το πρόγραμμα με τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄ και Β΄). Πάντως, κάθε χρόνο οι εξετάσεις ξεκινούν κατά την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου με εξαίρεση την περσινή χρονιά όπου καθυστέρησαν λόγω εκλογών.

Το panelladikes24 παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα ενημερώσει άμεσα για οποιαδήποτε νέα είδηση.


Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ. - Σχετικά με τις απουσίες

Το υπουργείο Παιδείας σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. πρωτ.201686/Δ4/11-12-2014 και σε εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4310/2014 (Α΄258/8-12-2014) ενημερώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των μαθητών, οι οποίοι πλέον παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων, από την έναρξη των μαθημάτων τους μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους. Δείτε εδώ τις οδηγίες σχετικά με το πότε η φοίτηση όσων παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής.

Επομένως, δόθηκε λύση σε ένα από τα προβλήματα όσων φοιτούν στη Β΄ ΕΠΑΛ και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου. Παραμένει όμως, σε εκκρεμότητα η έκδοση σχετικών οδηγιών για να θεωρούνται ισότιμοι τίτλοι και πτυχία των ΤΕΛ και ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών αν και η νομοθεσία είναι σαφής.

Το panelladikes24 είχε δημοσιεύσει σχετική ανάρτηση για τα θέματα αυτά. Δείτε εδώ.  


Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Όταν η γραφειοκρατεία κρατά ομήρους - Θα δοθεί σύντομα λύση σε όσους φοιτούν στη Β΄ ΕΠΑΛ και απαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μπορεί κάποιος απόφοιτος Λυκείου να εγγραφεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ για να μπορέσει να πάρει πτυχίο ειδικότητας που τον ενδιαφέρει. Παλιότερα, ο μαθητής αυτός απαλλασσόταν από τα μαθήματα γενικής παιδείας και ήταν υποχρεωμένος να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου της αντίστοιχης ειδικότητας. Στη συνέχεια, η συγκεκριμένη δυνατότητα καταργήθηκε ενώ με το ν. 4310/2014 που ψηφίστηκε πρόσφατα μπορούν πλέον οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν και πάλι το ... δρόμο για την απόκτηση πτυχίου.

Μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας μετά την έκδοση του νόμου σε ΦΕΚ εξέδωσε και ενημερωτική εγκύκλιο για την ψήφιση αυτής της ρύθμισης. Δείτε εδώ σχετική ανάρτηση από το panelladikes24.

Τι αναφέρει ο ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/2014)

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, που εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, απαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και λαμβάνουν μόνο πτυχίο.

Οι ισοτιμίες δημιουργούν προβλήματα

Και ενώ ο νόμος φαίνεται σαφής ωστόσο σε σχολεία δεν περιλαμβάνουν στην κατηγορία αυτή αποφοίτους των ΤΕΛ και των ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών με πρόσχημα ότι δεν τους αναφέρει η ρύθμιση ή ότι οι συγκεκριμένοι σύμφωνα με όσα ορίζονταν στην κάθε εποχή είχαν αποκτήσει πτυχίο και όχι απολυτήριο.

Τι λέει η νομοθεσία για τις ισοτιμίες ΤΕΛ - ΤΕΕ - ΕΠΑΛ

ΦΕΚ Β΄ 663/2000
Τα πτυχία των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Τμήματα Ειδίκευσης) των άρθρων 6 και 7, αντίστοιχα, του Ν. 1566/85 και τα ισότιμα αυτών είναι ισότιμα με τα πτυχία των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Β΄ κύκλου σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΦΕΚ Β΄ 1525/2009
Τα πτυχία των Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών του ν. 2640/1998 και τα ισότιμα αυτών είναι ισότιμα με τα απολυτήρια και τα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας που χορηγούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 3475/2006, λαμβανομένων, εν προκειμένω, αθροιστικά υπόψη των δύο ανωτέρω τίτλων σπουδών των ΕΠΑ.Λ.

Πρόβλημα με τις απουσίες που έχουν μαθητές σε μαθήματα που δεν θα έπρεπε να παρακολουθήσουν

Πολλοί μαθητές από την αρχή της χρονιάς και με τη διαβεβαίωση ότι θα απαλλαχθούν από τα μαθήματα γενικής παιδείας έκαναν απουσίες (κάποιοι από αυτούς που έχουν πτυχία ΤΕΛ και ΤΕΕ μπορεί να κάνουν ακόμα), οι οποίες ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν μετρήσουν ή όχι και ενώ σε λίγες μέρες λήγει το Α΄ τετράμηνο.

Ποια η θέση του υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας έχει γνώση για τα παραπάνω θέματα και σύμφωνα με πληροφορίες θα δώσει λύση με σχετικές αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση που μελετάται και θα εκδοθεί σύντομα θα συμπεριληφθούν στη ρύθμιση ονομαστικά και οι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΛ και ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ενώ θα γίνει και διαγραφή των απουσιών (μόνο για τα μαθήματα της γενικής παιδείας) και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Δήλωση υφυπουργού Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλου για το θέμα

«Κάποιοι άνθρωποι, μέχρι να ληφθεί η απόφαση για την απαλλαγή από τα μαθήματα γενικής παιδείας είχαν πραγματοποιήσει κάποιες απουσίες. Αυτές οι απουσίες δεν θα ληφθούν υπόψη καθώς επρόκειτο για μαθήματα που δεν έπρεπε να παρακολουθήσουν». 

Επίσης πρόσθεσε ότι «αν εκκρεμεί κάποια απόφαση, για να μην αρκούνται στο λόγο μου, όσο είμαι υφυπουργός θα φροντίσω να τη βγάλω».

Σχόλιο panelladikes24
Πώς μπορεί να χρειάζεται διευκρίνιση με υπουργική απόφαση για μία ερμηνεία του νόμου που φαίνεται ξεκάθαρη με βάση συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί σε ΦEK; Πόσο καιρό χρειάζεται ακόμα το υπουργείο Παιδείας για να ρυθμίσει το θέμα των απουσιών από τη στιγμή που έχει διάθεση να διαγράψει τις απουσίες; Τι θα γίνει με όσους συγκέντρωσαν πολλές απουσίες (και στα μαθήματα γενικής παιδείας και στα μαθήματα ειδικότητας) και τελικά διέκοψαν τη φοίτησή τους αφού ξεπέρασαν τα όρια απουσιών;

Δείτε επιπλέον νόμους για την καλύτερη ενημέρωσή σας με όλες τις αλλαγές που έχουν προκύψει από την έκδοσή τους

Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις